زغال‌سنگ از انرژى‌هاى فسيلى فراوان، ارزان ولى با بازدهى نسبتاً اندک گرمائى به‌حساب مى‌آيد ميزان انرژى حاصل از سوخت ۸۰/۰ دلار زغال‌سنگ معادل انرژى حاصل از سوخت ۲ دلار نفت است (wheeler & Muller. 1986. p.47).


در عين حال بازدهى اين مادهٔ سوختنى در مقايسه با نفت، گاز طبيعى از نظر ايجاد گرما، با در نظر گرفتن وزن زغال سنگ مورد استفاده، به مراتب کمتر است. توزيع جغرافيائى زغال‌سنگ از الگوهاى آب و هوائي، پوشش گياهى در گذشته و همچنين فرآيندهاى تغييرات ژئولوژيک در طى ده‌ها ميليون سال پيروى مى‌کند. منشاء تشکيل آن فساد و يا تجزيه بقاياى گياهى در ميان رسوبات، تحت‌تأثير عوامل فشار، گرما و زمان است. زغال‌سنگ به انواع مرطوب، ليگنيت، نيمه قيري، قيرى و آنتراسيت قابل تقسيم است. ميزان رطوبت زغال‌سنگ مرطوب به حدى است که مصارف سوختى چندانى ندارد. ليگنيت يا زغال‌سنگ قهوه‌اى يک‌سوم کربن و يک‌سوم آب دارد، زغال‌سنگ نيمه قيرى محتوى ۴۰ درصد کربن است، ولى ميزان شکنندگى آن تا حدى ذخيره‌سازى اين ماده سوختنى را مشکل مى‌سازد. زغال قيرى بين ۵۰ تا ۷۰ درصد کربن دارد و در زمرهٔ فراوان‌ترين نوع زغال‌سنگ است. به‌دليل دارا بودن ميزان قابل توجهى سولفور از نظر پيامدهاى زيست‌محيطى اشکالاتى دارد. آنتراسيت ۸۵ درصد کربن خالص دارد. زغالى است که از نظر ميزان محدود است ولى به لحاظ ابعاد زيست محيطى مزايائى دارد. هزينه‌هاى زياد استخراج اين ماده سوختني، استفاده از آن را محدود کرده است.


ذخاير ثبت شده زغال‌سنگ کل جهان در سال ۱۹۹۱ از نوع آنتراسيت و ليگنيت ۱۰۴۰۵۲۹ ميليون تن بوده است. اين در حالى است که نسبت کل ذخاير به کل توليد ۲۳۹ است (جدول ذخاير تثبيت شده زغال‌سنگ در پايان سال ۱۹۹۱ (ميليون تومان)

جدول ذخاير تثبيت شده زغال‌سنگ در پايان سال ۱۹۹۱ (ميليون تومان)

آنتراسيت ليگنيت جمع سهم
در کل
نسبت ذخاير به توليد
 آفريقا و خاورميانه
آفريقاى جنوبي ۵۵،۳۳۳ - ۵۵،۳۳۳ %۵/۳
زيمبابوه ۷۳۴ - ۷۳۴ %۰/۱
ساير آفريقا ۴۷۴۴ ۱۲۶۷ ۶۰۱۱ %۰/۶
خاورميانه ۱۹۳ - ۱۹۳ +
جمع آفريقا و خاورميانه ۶۱،۰۰۴ ۱۲۶۷ ۶۲،۲۷۱ ۳۳۶
 آسيا و اقيانوسيه
چين ۶۲،۲۰۰ ۵۲،۳۰۰ ۱۱۴،۵۰۰ %۱۱
هندوستان ۶۰،۶۴۷ ۱۹۰۰ ۶۲،۵۴۸ %۶/۰
اندونزي ۹۶۲ ۳۱،۱۰۱ ۳۲،۰۶۳ %۳/۱
ژاپن ۸۲۷ ۱۷ ۸۴۴ %۰/۱
کره جنوبي ۲۰۳ - ۲۰۳ +
تايوان ۱۰۰ - ۱۰۰ +
ساير آسيا ۵۲۵ ۱۷۸۵ ۲۳۱۰ %۰/۲
استراليا ۴۵،۳۴۰ ۴۵،۶۰۰ ۹۰،۹۴۰ %۸/۷
زلاندنو ۲۷ ۹۰ ۱۱۷ +
جمع آسيا و
اقيانوسيه
۱۷۰،۸۳۲   ۱۳۲،۷۹۳   ۳۰۳،۶۲۵ %۲۹/۱ ۱۹۶
کل جهان ۵۲۱،۴۱۳ ۵۱۹،۱۱۶   ۱،۰۴۰،۵۲۹   %۱۰۰ ۲۳۹
شامل: کشورهاى (OECD ـ Organization of Economic Coopration Development) ۱۹۲،۷۰۴ ۲۴۶،۹۵۱   ۴۳۹،۶۵۵ ۲۴۷%۴۲/۲
کشورهاى LDCs ۱۹۲،۵۴۲ ۹۲،۸۸۳ ۲۸۵،۴۲۵ %۲۷/۴ ۱۸۴
 آمريکاى شمالي
ايالات متحده آمريکا ۱۱۲،۶۶۸ ۱۲۷،۸۹۲ ۲۴۰،۵۶۰ %۲۳/۱
کانادا ۴۵۰۹ ۴۱۱۴ ۸۶۲۳ %۰/۸
جمع آمريکاى شمالي ۱۱۷،۱۷۷ ۱۳۲،۰۰۶ ۲۴۹،۱۸۳ %۲۳/۹ ۲۶۰
 آمريکاى لاتين
برزيل - ۲۳۵۹ ۲۳۵۹ %۰/۲
کلمبيا ۴۲۴۰ ۲۹۹ ۴۵۳۹ %۰/۵
مکزيک ۱۲۵۲ ۴۶۸ ۱۷۲۰ %۰/۲
ونزوئلا ۴۱۷ - ۴۱۷ +
ساير ۹۹۱ ۱۴۰۴ ۲۳۹۵ %۰/۲
جمع آمريکاى لاتين ۶۹۰۰ ۴۵۳۰ ۱۱،۴۳۰ %۱/۱ ۲۷۸
 کشورهاى OECD اروپائي
فرانسه ۱۷۸ ۳۲ ۲۱۰ +
آلمان ۲۳،۹۱۹ ۵۶،۱۵۰ ۸۰،۰۶۹ %۷/۷
يونان - ۳۰۰۰ ۳۰۰۰ %۰/۳
ترکيه ۱۶۲ ۶۹۸۶ ۷۱۴۸ %۰/۷
انگلستان ۳۳۰۰ ۵۰۰ ۳۸۰۰ %۰/۴
ساير ۱۷۷۴ ۲۵۷۰ ۴۳۴۴ %۰/۴
جمع کشورهاى OECD اروپائي ۲۹،۳۳۳ ۶۹،۲۳۸ ۹۸،۵۷۱ %۹/۵ ۱۶۶
 کشورهاى غير OECD اروپائي
شوروى سابق ۱۰۴،۰۰۰ ۱۳۷،۰۰۰ ۲۴۱،۰۰۰ %۲۳/۲
لهستان ۲۹،۶۰۰ ۱۱،۶۰۰ ۴۱،۲۰۰
ساير ۲۵۶۷ ۳۰،۶۸۲ ۳۳،۲۴۹ %۳/۲
جمع کشورهاى غير OECD اروپائي ۱۳۶،۱۶۷ ۱۷۹،۲۸۲ ۳۱۵،۴۴۹ %۳۰/۴ ۳۰۶


+ رقم کمتر از ۰۵/۰ مى‌باشد.


ذخاير تثبيت شده زغال‌سنگ در پايان سال ۱۹۹۱ (ميليون تن)
ذخاير تثبيت شده زغال‌سنگ در پايان سال ۱۹۹۱ (ميليون تن)

چنانچه ملاحظه مى‌شود کشورهاى اروپائى غير OECD با رقم ۳۱۵،۴۴۹ ميليون تن در مرتبهٔ نخست سپس مجموعهٔ آسيا و اقيانوسيه با رقم ۳۰۳،۶۵۲ ميليون تن و در مرتبه بعدى آمريکاى شمالى با رقم ۲۴۹،۱۸۳ ميليون تن قرار دارد. کشورهاى اروپائى OECD، آفريقا، آمريکاى لاتين و خاورميانه به ترتيب با ارقام ۹۸،۵۷۱، ۶۲۰۷۸، ۱۱۴۳۰، ۱۹۳ در مراتب آخرى قرار دارند.


آمار توليد زغال‌سنگ در جهان در سال ۱۹۹۱ نيز معادل ۴/۲۱۱۶ ميليون تن بوده است. به لحاظ توليد در مرتبه اول آسيا و اقيانوسيه با رقم ۲/۷۷۲ و سپس آمريکاى شمالى (۶/۵۷۶)، کشورهاى غير اروپائى (OECD (۴۲۴/۴، کشورهاى اروپائى (OECD (۲۱۲/۸ آفريقا (۲/۱۰۰) و آمريکاى لاتين (۱/۲۹) قرار گرفته‌اند. (جدول و شکل توليد زغال‌سنگ در جهان به تفکيک مناطق مختلف).