و
پاورقی ۱. ظ: سرنپیچد.

۲. ن ل : میویز.

۳. این بیت در بهار عجم و آنندراج ذیل ((هنوز)) آمده و به فردوسی نسبت داده شده است ، اما در یوسف و زلیخای شمسی ص 243بیت چنین است
خبر دارد از ابن یامین چیز .... که در این صورت شاهدنیست .

۴..͢

۵..͢

۶. آبو بالمدّ: نیلوفر،این میتواند که مخفف آب رود باشد. (آنندراج ).

۷..u

۸..o

۹..o

۱۰.- ((واو بیان ضمه و آن واو((دو)) و ((تو)) است که در صحیح لغت دری ملفوظنگردد و در کتابت برای دلالت ضمه ٔ ماقبل آن نویسند)). ((المعجم ص 182)). (از حاشیه ٔ برهان قاطع دکتر معین ).

۱۱. در دستوراللغه ٔ نطنزی حروف الفباء فارسی را 29 شمرده و ((خو)) را یکی از آنها دانسته و آن را در ردیف ((پ ، چ ، ژ، گ ، خو)) یکی از حروف مختص فارسی یاد کرده است .

۱۲..xv

۱۳..xv

۱۴. ظ. مصحف ((خویله )) است ، رجوع شود به برهان قاطع چ معین .

۱۵. من از حیله ... (انوری چ تبریز). ودر این صورت اینجا شاهد نیست .

۱۶. مصحف ((جزیره )) است . رجوع به برهان قاطع چ معین شود.

۱۷. مصحّف ((پایخست )) و ((پیخسته )).

۱۸. بده به ضم بای تازی و قیل فارسی رکوی سوخته و غیره که آتش گیرد.

۱۹..xv

۲۰.xu