در سی و دومین کتابچه 'فلور ایران 'که از جانب 'موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع وزارت جهاد سازندگی 'منتشر شده انواع تیره‌های 'گل ناز ()Crassulaceae ' معرفی شده است .اطلاعات درج شده در کتاب مشتمل است بر :نام گیاه, توضیحات مختصر, تصویر, پراکندگی جغرافیایی در جهان, و پراکندگی جغرافیایی در نواحی ایران .