آفتاب

ج

ج

نمایش ۱ تا 25 از ۲۰۰ مقاله

جائعهٔ. [ ءِ ع َ ] (ع ص ) تأنیث جائع. رجوع به جائع شود.جائعهٔالوشاح . [ ءِ ع َ تُل ْ وِ ] (ع ص مرکب ) زن لاغرشکم . (منتهی الارب ).جائف . [ ءِ ] (ع ص ) از: جوف . ج ، جیفان . || جیفان الیمامه ، پنج موضع است چنانکه بیاید.جائف الرحیل . [ ءِ فُرْ رَ ] (اِخ ) از جیفان یمامه است . (منتهی الارب ).جائف السقطه . [ ءِ فُس ْس َ طَ ] (اِخ ) از جیفان یمامه است . (منتهی الارب ).جائف الشجرهٔ. [ ءِ فُش ْ ش َج َ رَ ] (اِخ ) از جیفان یمامه است . (منتهی الارب ).جائف الصوت . [ ءِ فُص ْ ص َ ] (اِخ ) از جیفان یمامه است . (منتهی الارب ).جائف الوبیلی . [ ءِ فُل ْ وَ ] (اِخ ) از جیفان یمامه است . (منتهی الارب ).جائفهٔ. [ ءِ ف َ ] (ع ص ) تأنیث جائف . || (اِ) طعنه ای که به اندرون گذرد چون بدرون شکم یا بدرون سر و مانند آن . و قیل الجائفهٔ ما تکون فی اللبهٔ و العانهٔ و لاتکون فی العنق و الحلق و لا فی الفخذ والرجلین . || تَلْعَهٌٔ جائفهٔ ؛ پشته ٔ کوچک . ج ، جوائف . (منتهی الارب ).جائل . [ ءِ ] (ع ص ) از: جوله . جولان زننده . جولان کننده . رجوع به جوله شود.جائلهٔ. [ ءِ ل َ ] (ع اِ) کاری که بدان اشتغال دارند: یقال اَجل جائلتک ؛ ای اقض الامر الذی انت فیه . (منتهی الارب ).جائن . [ اِ ن ْ ] (ع ص ) آینده .جائی . (ع ص ) از مجیی ٔ. آینده .جائی . (ع ص ) از «جای ». دوزنده و اصلاح کننده ٔ لباس . || نگاهبان گوسپندان . (منتهی الارب ).جائی . (ع ص ) از: جأو. پوشنده . پنهان کننده . || بازدارنده . پیوندکننده ٔ لباس . || گزنده : یقال جأی علیه ؛ ای عضه . (منتهی الارب ).جائی .(اِ) در تداول عامه مستراح . مبرز بیت الخلا. متوضا.جائیهٔ. [ ی َ ] (ع ص ) تأنیث جائی . || (اِ) ریم . || خون . (منتهی الارب ).جائیدن . [ دَ ] (مص ) با دندان خرد کردن چیزی را. لقمه را جویدن . مضغ.جائیدنی . [ دَ ] (ص لیاقت ) جویدنی . قابل جائیدن . چیزی که با دندان توان خرد کرد.جائیده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) جویده . جاویده . رجوع به جویده شود.جائین . (اِخ ) یکی از دهات متعلقه ٔ به لارستان فارس است . (مرآت البلدان ج 4 ص 13).جاب . [ جاب ب ] (ع ص ) از جب و جباب . رجوع به جب شود.جاب . (اِخ ) صحرائی است سرخ رنگ مائل به رنگ خاکی بین عقدالحیل بالای سقیفه . (مراصد الاطلاع ص 106).جأب . [ ج َ ءْ ب ْ ] (ع اِ) خر سطبر و درشت . گورخر درشت و سطبر. ج ، جؤوب . || ناف . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). || شیر که اسد باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ). شیر بیشه . (ناظم الاطباء). || (ص ) سخت و درشت از هر چیز. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). یقال : فلان سخت الال جأب الصبر؛ ای دقیق الشخص . غلیظ الصبر فی الامور. (منتهی الارب ) (المنجد) (ناظم الاطباء). || (اِ) خاکی است سرخ که از روم خیزد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ن...جأب . [ ج َ ءْ ب ْ ] (اِخ ) نام موضعی است . (منتهی الارب ) (آنندراج ).نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۰۰ مقاله