بازی و سرگرمی بازی‌های چند نفره
بازی‌های روی صفحه
۴ بر روی یک ستون Four in a Row
شما برای استفاده از بازی‌های چند نفره می بایست بازی مورد نظر را انتخاب کرده و بازی را شروع کنید . در این قسمت شما با قسمت‌هایی مواجه خواهید شد و ما برای شما آنها را توضیح خواهیم داد. بعد از انتخاب بازی شما صفحه‌ای را می‌بینید که از شما اسم کاربری و رمز را در خواست می کند . شما می‌توانید ثبت نام کرده …
شطرنج Chess
شما برای استفاده از بازی‌های چند نفره می بایست بازی مورد نظر را انتخاب کرده و بازی را شروع کنید . در این قسمت شما با قسمت‌هایی مواجه خواهید شد و ما برای شما آنها را توضیح خواهیم داد. بعد از انتخاب بازی شما صفحه‌ای را می‌بینید که از شما اسم کاربری و رمز را در خواست می کند . شما می‌توانید ثبت نام کرده …
بازی ۹ مهره در ۶ Nine Men's Morris
شما برای استفاده از بازی‌های چند نفره می بایست بازی مورد نظر را انتخاب کرده و بازی را شروع کنید . در این قسمت شما با قسمت‌هایی مواجه خواهید شد و ما برای شما آنها را توضیح خواهیم داد. بعد از انتخاب بازی شما صفحه‌ای را می‌بینید که از شما اسم کاربری و رمز را در خواست می کند . شما می‌توانید ثبت نام کرده …
دو رو Reversi
شما برای استفاده از بازی‌های چند نفره می بایست بازی مورد نظر را انتخاب کرده و بازی را شروع کنید . در این قسمت شما با قسمت‌هایی مواجه خواهید شد و ما برای شما آنها را توضیح خواهیم داد. بعد از انتخاب بازی شما صفحه‌ای را می‌بینید که از شما اسم کاربری و رمز را در خواست می کند . شما می‌توانید ثبت نام کرده …
دوز ۵ Go-Moku
شما برای استفاده از بازی‌های چند نفره می بایست بازی مورد نظر را انتخاب کرده و بازی را شروع کنید . در این قسمت شما با قسمت‌هایی مواجه خواهید شد و ما برای شما آنها را توضیح خواهیم داد. بعد از انتخاب بازی شما صفحه‌ای را می‌بینید که از شما اسم کاربری و رمز را در خواست می کند . شما می‌توانید ثبت نام کرده …
جنگ نادر Checkers
شما برای استفاده از بازی‌های چند نفره می بایست بازی مورد نظر را انتخاب کرده و بازی را شروع کنید . در این قسمت شما با قسمت‌هایی مواجه خواهید شد و ما برای شما آنها را توضیح خواهیم داد. بعد از انتخاب بازی شما صفحه‌ای را می‌بینید که از شما اسم کاربری و رمز را در خواست می کند . شما می‌توانید ثبت نام کرده …