آفتاب
منابع
  ارث
هر گاه مهریه زنی غیر از وجه نقد باشد همانند سفر حج، تعلیم قرآن یا کتابت و....قبل از رفتن به حج یا تعلیم بمیرد، بفرمایید:الف)آیا این حق به ورثه مشارالیها منتقل و توسط آنها قابل مطالبه است؟ ب)آیا می توان بین سفر حج یا تعلیم در دو فرض قیام و عدم قیام به شخص تفاوتی قائل شد؟(مثلاً گفته باشد من تو را به حج ببرم یا تعلیم کنم یا اینکه هزینه حج یا تعلیم تو را بپردازم.)ج) در صورت انتقال به ورثه نحوه استیفاء چگونه است؟(مثلاً در حج آیا فقط حج نیابتی انجام داد یا اینکه ورثه می توانند مابه الازاء مالی حج را مطابق سهم الارث خود تقاضا کنند؟)د) به طور کلی هر گاه مهریه از جمله امور غیر مالی باشد آیا قابلیت انتقال به ورثه دارد؟
 فهرست پاسخ‌ها
آیت الله العظمی بهجت : الف و ب) به ارث می رسد. ج و د) هر چه مالیت دارد ولو به تقویم کردن منتقل می شود.
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی : قیمت آن ها به ارث می رسد.
آیت الله العظمی خامنه ای : الف و ب و ج) مهریه حکم ترکه را دارد نقدی باشد یا غیر نقدی، بلی اگر زن واجب الحج بوده و نرفته یا وصیت کرده، هزینه حج را از ترکه اش بر می دارند و حج به جا می آورند و در وصیت مطابق وصیت عمل می کنند.د) در هر صورت مهریه زن یا اجرت المثل عملی که مهریه زن بوده به ورثه او می رسد.
آیت الله العظمی سیستانی : الف) به مقدار اجرت آن عمل به آن ها منتقل می شود و در حج نیز به مقدار مخارج حج منتقل می شود.ب) فرقی ندارد.ج و د) پاسخ آن معلوم شد.
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی : الف، ب و ج) بلی حق مذکور، به ورثه منتقل می شود و باید معادل ارزش هر یک از موارد مذکوره به ورثه داده شود و حکم اموال موجود زوجه را دارد که هر یک از ورثه سهم الارث خود را می برد و زوج هم سهم خود را می برد.د) بلی به نحوی که ذکر شده قابل انتقال است.
آیت الله العظمی فاضل لنکرانی : الف) بلی، این حق به ورثه زن رسیده، و قابل مطالبه به مثل یا قیمت است.ب) بلی فی الجمله تفاوت دارد.ج) می توانند مقداری را که مصرف حج زن می شده مطالبه کنند نه یک حج نیابی را.د) بلی.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی : مهریه در هر حال به ورثه منتقل می شود و اگر قائم به شخص باشد تبدیل به وجه رایج می شود.
آیت الله العظمی موسوی اردبیلی : مهریه زن در صورتی که عملی از اعمال باشد در صورت متعذر بودن به قیمت تبدیل می شود و اگر زن مرده باشد بین وارث او حسب تقسیم ارث تقسیم می شود.
آیت الله العظمی نوری همدانی : در صورتی که مهریه غیر نقد باشد همانند سفر حج یا تعلیم قرآن کریم و غیره باید قیمت و ارزش عرفی آن را حساب کرد و اگر زوجه آن را نبخشیده باشد پس از فوت او به ورثه او منتقل می شود مانند مهریه نقد.
چاپ  |  بازگشت