مناقصه‌ها و مزاید‌ه‌ها مناقصه‌ها لوله، اتصالات، شیرآلات
» شاخه‌های مجاز من
»   مناقصه‌ها
»   مزایده‌ها
»  اخبار اقتصادی روز
»  آدرسها و شرکتها
» سایتهای مفید
موضوع : لوله‌ و اتصالات فلزی
خرید شیت پایل
  »  برگزار گننده : شرکتی
  »  نشانی :
● موضوع: ۳۰۰ شاخه شیت پایل ۱۲ متری را از طریق مناقصه خریداری نماید.
● تاریخ دریافت اسناد: تا یک هفته پس از انتشار آگهی
● تلفن یا فاکس: ۸۸۸۰۱۱۷۹

▪ تاریخ انتشار اگهی: ۹/۱۰/۸۷

کد اسکن: و ۲۷۴
منبع : کیهان  ◊  دوشنبه ۹ دی ۱۳۸۷   ۳۵ : ۴۷ : ۱۶
پست‌الکترونیکی :  
ارسال
آگهی مناقصه خریدآگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصهآگهی فراخوان مناقصه عمومی به شماره ۱۰۴ـ ۳/۱ـ ۸۸
آگهی مناقصهآگهی مناقصه عمومی خرید یک مرحله‌ای
آگهی مناقصه عمومی خرید یک مرحله‌ایآگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه (شماره ۴۴۸۵/۲۰۰ ـ ۱۲/۲/۸۸)مناقصه عمومی خرید
آگهی مناقصه شماره۴۴۸۵/ ۲۰۰ـ ۱۲/۲/۸۸آگهی مناقصه عمومی شماره ۴ ـ ۸۸
آگهی مناقصه عمومیآگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومیآگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومی مجوز ۸۳۳۳فراخوان مناقصه عمومی RZP - ۸۷۰۴۱۰۱
آگهی مناقصه عمومیآگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار
آگهی مناقصه عمومی به شماره ۲۵۶۱/۲۷۰ مورخ ۳۱/۱/۸۸فراخوان مناقصه عمومی مناقصه خرید شماره ۶۰۴/ج‌ا/۸۸
آگهی مناقصه عمومی (تجدید مناقصه شماره ۵۱۶۷۲)آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومیآگهی مناقصه عمومی مجوز ۸۳۵۲
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (تجدید مناقصه) شماره: ۵۱۶۷۲آگهی مناقصه عمومی
آگهی مناقصه عمومیآگهی مناقصه عمومی خرید شماره ۹ سال ۱۳۸۸
آگهی مناقصهآگهی مناقصه عمومی خرید (شماره ۵۰ سال ۱۳۸۷)
خرید لوله و اتصالاتخرید فلنج
خرید لولهخرید لوله
خرید لولهخرید لوله
خرید لولهخرید لوله
خرید فلنجخرید تجهیزات
خرید تجهیزاتخرید لوله
خرید فلنجخرید اتصالات
خرید لولهخرید لوله
خرید لوله اتصالاتپروژه شهرک