مناقصه‌ها و مزاید‌ه‌ها مزایده‌ها تجهیزات و خدمات
» شاخه‌های مجاز من
»   مناقصه‌ها
»   مزایده‌ها
»  اخبار اقتصادی روز
»  آدرسها و شرکتها
» سایتهای مفید
موضوع : اماکن عمومی و خصوصی
اجاره کیوسک گل فروشی
  »  برگزار گننده : شهرداری شاهین‌ شهر
  »  نشانی :
● نوبت اعلام: اول
● موضوع: اجاره کیوسک گل فروشی واقع در بهشت معصومه
● مهلت دریافت اسناد: تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۸۷

▪ تاریخ انتشار آگهی: ۲۹/۱۰/۸۷
کداسکن: د ۱۲۲
منبع : مردم سالاری  ◊  یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۷   ۳۴ : ۰۰ : ۱۳
پست‌الکترونیکی :  
ارسال
آگهی مزایده عمومیتمدید و اصلاح آگهی مزایده
آگهی مزایده عمومی شماره د/۵۴۶/۵۵آگهی تجدید مزایده
آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده
فراخوانفراخوان مزایده
فراخوان مزایدهآگهی مزایده عمومی
آگهی مزایدهآگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومی نوبت دومآگهی مزایده
آگهی مزایدهآگهی مزایده عمومی
آگهی تجدید مزایدهآگهی مزایده عمومی
فراخوان واگذاری موقت غرف عرضه گوشت قرمز بسته بندیآگهی مزایده
آگهی مزایده ۱۲/۸۸آگهی مزایده عمومی
مزایده عمومی شماره ۶/۸۸/۳۸۰آگهی مزایده به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصات
آگهی مزایده به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون مناقصاتآگهی مزایده
آگهی مزایده فروش ملکآگهی مزایده
آگهی مزایدهآگهی تجدید مزایده به شماره ۷/۸۸/۶۱
آگهی مزایده ۱۲/۸۸آگهی تجدید مزایده به شماره ۷/۸۸/۶۱
آگهی مزایدهفراخوان عمومی
آگهی مزایدهآگهی مزایده عمومی شماره ۷ ـ ۸۸/ق
آگهی مزایده شماره ۱۰۰/۸۸آگهی مزایده عمومی مرحله دوم
آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره ۰۱/۸۸ (یک مرحله‌ای)آگهی تجدید مزایده
آگهی مزایده عمومیآگهی دعوت به مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی ۲۴۵۹۵/۲/۱۸
خلاصه آگهیآگهی مزایده
آگهی مزایده عمومیآگهی مرحله اول
آگهی مزایده شماره ۱۵/۸۸/مآگهی تجدید مزایده عمومی شماره ۸۷/۲/۸۹/ش