مناقصه‌ها و مزاید‌ه‌ها مزایده‌ها ماشین‌آلات
» شاخه‌های مجاز من
»   مناقصه‌ها
»   مزایده‌ها
»  اخبار اقتصادی روز
»  آدرسها و شرکتها
» سایتهای مفید
موضوع : خودروهای‌سبک و سنگین
فروش خودرو اوراقی
  »  برگزار گننده : شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی
  »  نشانی : تبریز، خیابان ازتش جنوبی، خیابان پاستور جدید، خیابان نعلبندی پور (حاج جبار نایب سابق)، ساختمان شماره ۳، شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی
● موضوع:فروش تعداد ده دستگاه خودرو سبک اوراقی و قابل انتقال و شماره گذاری
● تاریخ دریافت اسناد: تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۶/۱۱/۸۷

▪ تاریخ انتشار آگهی: ۲۴/۱۰/۸۷

کد اسکن: و ۲۵۵
منبع : اطلاعات  ◊  سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۸۷   ۳۶ : ۴۲ : ۱۶
پست‌الکترونیکی :  
ارسال
آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده کتبی
آگهی مزایدهآگهی مزایده
آگهی مزایدهمزایده کتبی شماره ۱۷۲
فراخوان مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده کتبیآگهی مزایده انواع تریلر (پی کشنده)
آگهی مزایده فروش اتوبوسآگهی تمدید مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده
آگهی مزایدهآگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده B/۲/۸۸مزایده عمومی شماره ۹
آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده ۶/۸۸
آگهی مزایدهآگهی مزایده
آگهی حراج حضوریآگهی مزایده
آگهی مزایدهآگهی مزایده خودرو سنگین
آگهی مزایده عمومی شماره ۳۰۲/۸۸آگهی مزایده
آگهی مزایده شماره ۸۸۰۷آگهی مزایده عمومی شماره ۵۱/ق ج/۸۸
آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده عمومی
آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده حراج حضوری
آگهی مزایده B/۳/۸۸آگهی مزایده حضوری شماره ۱۱۵۳
آگهی مزایدهآگهی مزایده شماره ۱۱۴ ـ ۰۵/۸۸
آگهی مزایده عمومیآگهی مزایده
آگهی مزایدهآگهی مزایده
آگهی مناقصهآگهی مزایده کتبی
آگهی مزایده شماره ۸۸۰۶مزایده کتبی شماره ۱۷۲
خلاصه آگهی مزایدهآگهی مزایده حضوری
آگهی مزایده حضوریآگهی مزایده