ميلدرد پارتن - Mildred partan (در دههٔ ۱۹۳۰) و ديگر محققين، ابعاد چگونگى بازى کودکان را در ارتباط با ديگر بچه‌ها تعيين و مشخص کرده‌اند. طبقه‌بندى بازى‌هاى اجتماعى ذيل، به‌عنوان سلسله مراتب پيشرفت کودک تلقى نمى‌شود بلکه مى‌تواند توصيفى از انواع مختلف بازى‌هاى اجتماعى از دوران شيرخوارگى تا ابتداى کودکى باشد.


- بازى انفرادي: کودک به تنهائى به بازى مى‌پردازد.


- بازى تماشائي: کودک فقط به‌عنوان تماشاچى درگير تماشاى بازى ديگران است و لى به آنها ملحق نمى‌شود.


- بازى مشابه: کودک همراه با ديگر بچه‌ها به بازى مى‌پردازد اما ارتباط او با آنها کوتاه و موقتى است.


- بازى گروهي: کودک صميمانه با ديگران در فعاليت‌هاى اجتماعى شرکت مى‌کند، ليکن هنوز ايدهٔ خود را در مورد بازى آنها دارد.


- بازى دسته‌جمعي: بچه‌ها، يکديگر را در طول بازى در زمينهٔ عقايد و ابزار بازى يارى مى‌رسانند.