براى پاسخ دادن به اين سؤال که کودکان به چه نوع اسباب‌بازى‌هائى (خارجي، ايراني، اسباب‌بازى‌هائى که در ساخت آن از الگوهاى مشابه خارجى استفاده شده است)، بيشتر علاقه دارند؟ به‌ اين‌صورت عمل شد: ابتدا از فروشندگان در اين‌باره نظر خواسته شد که پاسخ‌هاى آنها به همراه فراوانى و درصد فراوانى به‌شرح جدول (چگونگى علاقهٔ کودکان به انواع اسباب‌بازى‌ مطابق با نظر فروشندگان) است.

جدول چگونگى علاقهٔ کودکان به انواع اسباب‌بازى‌ مطابق با نظر فروشندگان

پاسخ‌ها فراوانى درصد
اسباب‌بازى خارجى ۳۲ ۶۶/۷
اسباب‌بازى‌هاى ايرانى ۹ ۱۸/۸
اسباب‌بازى‌هائى که در ساخت آن از الگوهاى
خارجى استفاده شده
۷ ۱۴/۵
جمع ۴۸ ۱۰۰


همان‌طورى در جدول نشان داده شده است: ۴۸ فروشنده، ۷/۶۶ درصد، اظهار کرده‌اند که کودکان بيشتر به اسباب‌بازى‌هاى خارجى علاقه دارند، ۸/۱۸ درصد پاسخ داده‌اند که کودکان به اسباب‌بازى‌هاى ايرانى علاقه دارند و ۵/۱۴ درصد پاسخ داده‌اند که کودکان به اسباب‌بازى‌هائى که در ساخت آنها از الگوهاى خارجى استفاده شده علاقه دارند.


داده‌هاى اين جدول نشان مى‌دهد که بيشتر کودکان به اسباب‌بازى‌هاى خارجى علاقه دارند. به‌عبارت ديگر اسباب‌بازى‌هاى خارجى آموزنده و آموزشى هستند، ظاهرى زيبا دارند، نوع بسته‌بندى خوبى دارند، نسبت به انواع ديگر اسباب‌بازى‌ها قيمتى مناسب دارند، جنس ساخته شده داراى مرغوبيت است، مواد نو در ساخت آن به‌کار رفته است و کودک از بازى با آن احساس لذت و رضايت مى‌کند؛ در صورتى‌که اسباب‌بازى‌هاى ايرانى داراى کيفيت و نکات فوق نيستند.