۱. از لحاظ جنس اسباب‌بازى‌ها، بالاترين درصد، متعلق به اسباب‌بازى‌هاى پلاستيکى است. به‌طورى‌که در مهدکودک‌هاى مورد بررسى ۹/۷۲ درصد از اسباب‌بازى‌هاى پلاستيکى و ۱/۲۷ درصد بقيه، چوبي، يا پارچه‌اى مى‌باشند.


۲. بيشتر اسباب‌بازى‌هاى موجود در مهدکودک‌ها داراى هر دو جنبهٔ آموزشى و سرگرم‌کننده مى‌باشند. به‌طورى‌که طبق نظر مربيان مهدکودک‌ها و کودکستان‌ها ۷/۵۴ درصد، هر دو جنبه و ۳/۴۴ درصد، فقط سرگرم‌کننده و فقط يک درصد، منحصراً داراى جنبهٔ آموزشى بودند.


۳. نکتهٔ قابل توجه اين است که در زمان اجراء پرسشنامه، بيشتر اسباب‌بازى‌هاى موجود در مهدکودک‌ها ساخت ايران بوده است. به‌طورى‌که اسباب‌بازى‌هاى داخلي، ۴/۷۷ درصد را به خود اختصاص داده و ۶/۲۲ درصد بقيه، اسباب‌بازى‌هاى خارجى بوده‌اند.


۴. از بررسى پاسخ‌هاى مربيان مهدکودک‌ها به اين سؤال که: آيا اسباب‌بازى‌هاى موجود در مهدکودک‌ها کاملاً در دسترس کودکان است يا خير؟ ۹/۷۱ درصد پاسخ بلى داده‌اند؛ که نشانهٔ آن است که در بيشتر مهدکودک‌ها اسباب‌بازى‌ها جنبهٔ تزئينى ندارند.


- پرسش‌هاى اسباب‌بازى‌ها با توجه به گروه سنى و جنسى کودکان:

۱. کودکان کمتر از يک سال به اسباب‌بازى‌هاى صدادار و پلاستيکى علاقه و توجه نشان مى‌دهند، دخترها ۴/۷۷ درصد و پسرها ۵/۶۵ درصد. ضمناً ۲/۱۷ درصد پسرها به توپ و ۱/۱۶ درصد دختران به عروسک‌هاى نرم پلاستيکى علاقه نشان داده‌اند.


۲. کودکان يک تا دو ساله - در اين سن، عروسک بين دختران بالاترين درصد را داشته، يعنى ۴۰ درصد، و ماشين بين پسران، يعنى ۸/۳۱ درصد. اسباب‌بازى‌هاى متحرک ۱۴ درصد، دختران و ۵/۲۰ درصد، پسران را جلب نموده است.


۳. کودکان دو تا سه‌ساله - عروسک در بين دختران، ۶/۲۴ درصد را دارا بوده و ماشين در بين پسران ۸/۲۱ درصد را. اين دو اسباب‌بازى در بين دختران و پسران بالاترين درصدها را داشته‌‌اند. وسايل آشپزخانه در بين دختران ۳/۱۹ درصد را دارا بوده و لگو به ميزان ۵/۱۷ درصد، مورد توجه دختران و ۴/۱۶ درصد، در بين پسران مورد توجه و علاقه قرار گرفته است.


۴. کودکان سه تا چهارساله - در بين دختران عروسک ۲۵ درصد، لگو ۹/۱۷ درصد، کالسکه ۹/۸ درصد و دوچرخه و توپ ۵/۱۳ درصد را دارا بوده‌اند.


۵. کودکان چهار تا پنج‌ساله - لگو در بين دختران، ۲۴ درصد و در بين پسران ۱/۲۱ درصد مورد توجه و علاقه بوده است. به ترتيب بالاترين درصد در دختران، عروسک ۲۴ درصد، پازل ۱۶ درصد و خمير بازى ۱۴ درصد را داشته‌اند. در صورتى‌که در بين پسران پازل ۸/۱۵ درصد و خمير بازى ۵/۱۰ درصد از علاقه‌مندى را نشان داده‌اند.


۶. کودکان پنج سال به بالا - در اين سن، ميزان استفاده و علاقه‌مندى دخترها و پسرها به لگو تقريباً برابر است. به‌طورى‌که دختران به ميزان ۹/۱۷ درصد و پسران، به ميزان ۵/۱۷ درصد، به آن علاقه نشان داده‌اند. در صورتى‌که پازل با اختلاف ۱/۲ درصد در بين دختران و پسران در اين سن رايج بوده است، زيرا پسران ۲۰ درصد و دختران ۹/۱۷ درصد به اين بازى علاقه نشان داده‌اند. نقاشى و کاردستي، بين دختران ۴/۱۵ درصد، در صورتى‌که بين پسران، ۵/۱۷ درصد را شامل مى‌شود.