جدول دلايل کم‌فروش بودن اسباب‌بازى‌ها طبق نظر فروشندگان

نوع اسباب‌بازى فراوانى فراوانى نسبى نوع اسباب‌بازى فراوانى فراوانى نسبى
گران بودن ۳۲ ۶۷ غير بهداشتى بودن ۷ ۱۵
بسته‌بندى بد ۲۲ ۲۶ مدت کم سرگرم‌کنندگى ۷ ۱۵
ظاهر غير جذاب ۲۰ ۴۲ عدم تناسب با دورهٔ رشد ۷ ۱۵
مرغوب نبودن جنس ۱۸ ۳۸ عدم رعايت نکات ايمنى ۵ ۱۰/۴
غير آموزشى و آموزنده ۱۴ ۲۹/۲ عدم کمک به يادگيرى ۵ ۱۰/۴
بى‌دوام بودن ۱۳ ۲۷/۱ عدم استفاده از الگوى خارجى ۵ ۱۰/۴
عدم احساس رضايت ۱۳ ۲۷/۱ به‌کار نبردن اصول علمى ۴ ۸/۳
ايرانى بودن ۱۲ ۲۵ فصلى بودن ۲ ۴/۲
استفاده از مواد کهنه ۱۱ ۲۳
عدم تحريک کنجکاوى ۹ ۱۹
خارجى بودن ۷ ۱۵


چنان‌که جدول (دلايل کم‌فروش بودن اسباب‌بازى‌ها طبق نظر فروشندگان) نشان مى‌دهد، بر اساس نظرخواهى از فروشندگان اسباب‌بازي، در مورد علت کم‌فروش بودن اسباب‌بازى‌هاى نام برده شده (کم‌فروش‌ترين اسباب‌بازى‌هاى کودکان در تهران) به ترتيب چنين اظهار داشته‌اند: گران بودن، ۶۷ درصد. بسته‌بندي، ۴۶ درصد. ظاهر غير جذاب، ۴۲ درصد، مرغوب نبودن جنس به‌کار رفته در ساخت اسباب‌بازي، ۳۸ درصد. غيرآموزشى و آموزنده نبودن، ۲/۲۹ درصد. بى‌دوام بودن، ۱/۲۷ درصد. عدم احساس رضايت کودک از بازى با آن، ۱/۲۷ درصد. ايرانى بودن، ۲۵ درصد. استفاده از مواد کهنه و دست دوم در ساخت آن، ۲۳ درصد. کنجکاوى کودک را تحريک نمى‌کند، ۱۹ درصد. خارجى بودن (که ناشى از گران بودن اسباب‌بازى است) ۱۵ درصد. مدت زيادى کودک را سرگرم نمى‌کند، ۱۵ درصد. متناسب با ويژگى‌هاى رشدى کودک ساخته نشده باشد، ۴/۱۰ درصد، به‌کار نبردن اصول علمى در ساخت آن، ۳/۸ درصد و فصلى بودن، ۲/۴ درصد. اينها عواملى هستند که باعث فروش کم اسباب‌بازى‌ها مى‌شوند. به‌ويژه گران بودن، بسته‌بندى بد، ظاهر غيرجذاب و استفاده از مواد کهنه و غيرمرغوب در ساختن اسباب‌بازى‌ها باعث کم‌فروش بودن اسباب‌بازى مى‌شود.