جدول دلايل پرفروش‌ بودن اسباب‌بازى‌ها طبق نظر فروشندگان

دلايل فراوانى فراوانى نسبى دلايل فراوانى فراوانى نسبى
آموزنده و آموزشى بودن ۴۵ ۹۴ بهداشتى بودن ۱۳ ۲۷/۱
ظاهر زيبا ۳۵ ۱۷۳ کنجکاوى برانگيز ۱۲ ۲۵
ارزان بودن ۲۸ ۵۸/۳ بادوام بودن ۱۱ ۲۳
نوع بسته‌بندى ۲۵ ۵۲/۱ رعايت نکات ايمنى ۱۱ ۲۳
مرغوبيت جنس ۲۳ ۴۸ کمک به يادگيرى ۱۰ ۲۱
احساس رضايت ۲۳ ۴۸ تناسب با ويژگى‌هاى رشدى ۹ ۱۹
استفاده از مواد نو ۲۲ ۴۶ به‌کارگيرى اصول عقلى ۹ ۱۹
خارجى بودن ۲۱ ۴۴ تبليغ ۸ ۱۷
سرگرم‌کننده بودن ۱۶ ۳۳/۳ تکنيک‌دار بودن ۱ ۲/۱
استفاده از الگوهاى خارجى ۱۵ ۳۱/۳ تازه و جديد بودن ۱ ۲/۱
ايرانى بودن ۱۳ ۱۷/۱


چنان که جدول (دلايل پرفروش‌ بودن اسباب‌بازى‌ها طبق نظر فروشندگان) نشان مى‌دهد فروشندگان اسباب‌بازى کودکان، به‌ ترتيب ۹۴ درصد، آموزنده و آموزشى بودن اسباب‌بازى‌ها، ۷۳ درصد، ظاهر زيبا، ۳/۵۸ درصد، ارزان بودن، ۱/۵۲ درصد، نوع بسته‌بندي، ۴۸ درصد، مرغوبيت جنس اسباب‌بازي، ۴۸ درصد، احساس رضايت کودک از اسباب‌بازي، ۴۶ درصد، استفاده از مواد نو در ساخت اسباب‌بازى‌ها، ۴۴ درصد خارجى بودن، ۳/۳۳ درصد، سرگرم‌کننده بودن اسباب‌بازى‌ها، ۳/۳۱ درصد، استفاده از الگوهاى خارجي، ۱/۲۷ درصد، ايرانى بودن، ۱/۲۷ درصد، بهداشتى بودن، ۲۵ درصد ايجاد کنجکاوى در کودک، ۲۳ درصد، بادوام بودن، ۲۳ درصد، رعايت نکاتى ايمني، ۲۱ درصد، کمک کردن به يادگيري، ۱۹ درصد تناسب با ويژگى‌هاى رشد کودک، ۱۹ درصد، به‌کار بردن اصول علمى در ساخت اسباب‌بازي، ۱۷ درصد، تبليغات، ۱/۲ درصد، تکنيک‌دار بودن و ۱/۲ درصد، تازه و جديد بودن اسباب‌بازى را در پرفروش‌ بودن آنها مؤثر دانسته‌اند.


همان‌طور که نسبت‌هاى مذکور نشان مى‌دهند، مؤثرترين، عوامل در پرفروش بودن اسباب‌بازى‌هاى کودکان، عبارتند از: آموزنده و آموزشى بودن، ظاهر زيبا، ارزان بودن، نوع بسته‌بندي، مرغوبيت جنس، احساس رضايت از بازى با اسباب‌بازي، استفاده از مواد نو در ساخت اسباب‌بازى و خارجى بودن اسباب‌بازى‌هاى کودکان. بنابراين کودکان به اسباب‌بازى‌هائى بيشتر علاقه نشان مى‌دهند که ويژگى‌هاى مطرح شده در جدول (دلايل پرفروش‌ بودن اسباب‌بازى‌ها طبق نظر فروشندگان) را خصوصاً نکات ذکر شده در بالا را دارا باشند.


در پاسخ به اين پرسش که آيا در ساخت اسباب‌بازى‌هاى کودکان از الگوهاى مشابه خارجى استفاده شده است؟ به ميزان ۲/۳۳ درصد فروشندگان دربارهٔ پرفروش‌ترين اسباب‌بازى‌هاى اظهار داشته‌اند که در ساخت اسباب‌بازى‌هاى پرفروش، از الگوهاى مشابه خارجى استفاده شده است و اين عامل بر فروش اسباب‌بازى مؤثر است.


اسباب‌بازى‌هائى که کم‌فروش بوده‌اند، به‌شرح جدول (کم‌فروش‌ترين اسباب‌بازى‌هاى کودکان در شهر تهران) مى‌باشند. اين جدول، انواع اسباب‌بازى‌هاى کودکانه، که کمتر مورد علاقهٔ کودکان قرار مى‌گيرد، نشان مى‌دهد.