در مراجعه به ۴۸ مرکز فروش اسباب‌بازى در سطح شهر تهران، اين نتايج به‌دست آمده است: اطلاعات مربوط به پرفروش‌ترين و کم‌فروش‌ترين اسباب‌بازى‌ها و دلايل آن با استفاده از پرسشنامه جمع‌آورى شده است.

جدول پرفروش‌ترين اسباب‌بازى‌هاى کودکان در شهر تهران

نوع اسباب‌بازى فراوانى فراوانى نسبى نوع اسباب‌بازى فراوانى فراوانى نسبى
انواع عروسک ۵۰ ۱۸ هلى‌‌کوپتر ۴ ۱/۴
انواع ماشين ۴۳ ۱۵/۵ خرس ۳ ۱/۱
بازى‌هاى فکری ۳۰ ۱۰/۸ لوازم آرايش ۳ ۱/۱
لگو ۲۳ ۸/۳ وسايل عروسک ۳ ۱/۱
انواع تفنگ ۱۸ ۶/۵ فوتبال دستى ۲ ۰/۷
سرويس منزل ۱۳ ۴/۷ توپ ۲ ۰/۷
عروسک کلاه‌قرمزى ۱۲ ۴/۳ دوچرخه ۱ ۰/۴
شوت‌بال ۹ ۳/۲ باغ‌وحش ۱ ۰/۴
قطار ۸ ۲/۹ سگ گرسنه ۱ ۰/۴
اسباب‌بازى موزيکال ۸ ۲/۹ اسباب‌بازى بادى ۱ ۰/۴
هواپيما ۷ ۲/۵ قورباغهٔ رقاص ۱ ۰/۴
تلفن ۶ ۲/۲ عموپولدار ۱ ۰/۴
آدم آهنى ۵ ۱/۸ توپک ۱ ۰/۴
موتور پليس ۵ ۱/۸ چرخ عصائى ۱ ۰/۴
شمشير، تبر، سپر ۴ ۱/۴ بازى مال ۱ ۰/۴
بى‌سيم ۴ ۱/۴ حلقهٔ پرتاب ۱ ۰/۴
  صندوق پس‌انداز ۱ ۰/۴
راکت‌ بازى ۱ ۰/۴
مجموع ۲۷۸ %۱۰۰


چنان که جدول (پرفروش‌ترين اسباب‌بازى‌هاى کودکان در شهر تهران) نشان مى‌دهد، بر اساس پرسش از ۴۷ مرکز فروش اسباب‌بازى‌هاى کودکان، ۵ نوع اسباب‌بازى ايرانى و خارجى به‌عنوان پرفروش‌ترين اسباب‌بازى‌ها معرفى شده‌اند. اسباب‌بازى‌ها به ترتيب فراوانى عبارت هستند از: انواع عروسک؛ شامل عروسک‌هاى باربي، سخنگو، بچه بغل، گريه و خنده، ترولز، سندي، واني، ترپولي، پوليشي، موزيکال، تاتى موبلند، پارچه‌اى و تورسن که ۱۸ درصد از انواع اسباب‌بازى‌ها را شامل مى‌شوند. انواع ماشين، شامل ماشين‌هاى کوچک فلزي، ماشين‌هاى کنترلي، قدرتى و پليس با نسبت ۵/۱۵ درصد بازى‌هاى فکري، همانند کرهٔ هوش، پازل و دوزبازى به ميزان ۸/۱۰ درصد لگو، ۳/۸ درصد. انواع تفنگ؛ شامل مسلسل، کلت، ترقه‌اي، آبپاش و ... به ميزان ۵/۶ درصد. سرويس منزل مانند وسايل آشپزي، چايخوري، آشپزخانه و ... به نسبت ۷/۴ درصد. کلاه‌قرمزي؛ ۳/۴ درصد. شوت‌بال؛ ۲/۳ درصد. انواع قطار؛ ۹/۲ درصد. اسبا‌ب‌بازى‌هاى موزيکال؛ ۹/۲ درصد. هواپيما؛ ۵/۲ درصد. تلفن؛ ۲/۲. آدم آهني؛ ۸/۱ درصد. موتور پليس؛ ۸/۱ درصد. شمشير و تبر و سپر؛ ۴/۱ درصد. بى‌سيم؛ ۴/۱ درصد. ايروپولي؛ ۴/۱ درصد. هلى‌کوپتر؛ ۴/۱ درصد. خرس؛ ۱/۱ درصد. لوازم آرايش؛ ۱/۱ درصد. کالسکه و تخت و تاب عروسک؛ ۱/۱ درصد. فوتبال دستي؛ ۷/۰ درصد. توپ؛ ۷/۰ درصد دوچرخه، باغ‌وحش، سگ گرسنه، قورباغهٔ رقاص، عمو پولدار، چرخ عصائي، بازى مال، صندوق پس‌انداز، حلقهٔ پرتاب و راکت‌بازى هر يک ۷/۰ تا ۴/۰ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.


دلايل اينکه چرا اين اسبا‌ب‌بازى‌ها پرفروش هستند، از فروشندگان سؤال شد که در مجموع پاسخ‌هاى آنها به شرح جدول (دلايل پرفروش‌ بودن اسباب‌بازى‌ها طبق نظر فروشندگان) است.