در اين طبقه کودک به شناسائى مفاهيم مختلفى پى مى‌برد که عبارتند از:


- شناسائى شکل‌هاى هندسى (Geometicdesign discrimination): جورچين (پازل)‌هاى جاگذاردني، بهترين وسايل آموزش شکل‌هاى هندسى هستند. در اين جورچين‌ها، کودک با شکل‌هاى هندسى مانند دايره، مثلث، مستطيل و ... آشنا مى‌شود.


- شناسائى اندازه و حجم: دربارهٔ مفهوم اندازه مى‌توان از چند نى يا چوب و يا مداد در اندازه‌هاى مختلف استفاده کرد تا کودک مفهوم کوچکى و بزرگى را درک کند (براى کسب اطلاعات بيشتر به کتاب بازى تفکر کودک است مراجعه کنيد).


دربارهٔ مفهوم حجم نيز مى‌توان از چند ليوان يا کاسه در اندازه‌هاى مختلف بهره گرفت. دو ليوان هم‌شکل و هم‌حجم را در يک سطح در برابر چشم کودک قرار مى‌دهند و به او مى‌گويند حجم اين دو مايع در دو ليوان يکى است. بعد مايع يکى از ليوان‌ها را در ليوانى باريک و بلند خالى مى‌کنند. البته، مايع خالى شده در اين ليوان باريک، در سطحى بالاتر قرار مى‌گيرد. سپس از کودک مى‌خواهند بيان کند که آيا حجم مايع در اين دو ليوان بلند و کوتاه است يا نه؟


- شناسائى اصوات (Sound discrimination): اين وسايل براى آموزش اصوات گوناگون، پرورش حس شنوائى و افزايش قدرت تشخيص به‌کار مى‌روند. طبل، ملوديکا، سنج، زنگ، ساز، سنتور و سازدهنى در اين طبقه قرار مى‌گيرند.


- شناسائى رنگ‌ها (Color discrimination): تقريباً همهٔ اسباب‌بازى‌ها از قطعات رنگى تشکيل شده‌اند که به هنگام بازى مى‌توان از آنها براى آموزش مفهوم رنگ‌ها استفاده کرد.