شکل مشخص و از پيش تعيين‌شده‌اى دارند و دامنهٔ تأثير آنها محدود است. اين‌گونه اسباب‌بازى‌ها غالباً براى بازى خاصى به‌کار گرفته مى‌شوند و کودک کمتر مى‌تواند در آنها دخل و تصرف کند و به کشف درون آنها بپردازد. به تعبير ديگر، مى‌توان گفت کودک را جهت مى‌دهد و تفکر قالبى را در او تقويت مى‌کند. گرچه تخيّلات و تصورات کودک را نمى‌توان به قيد و بند کشيد، شکل و محتوى اسباب‌بازى در تخيّل، تصور و عملکرد کودک مؤثر است.


اين‌گونه اسباب‌بازى‌ها به هشت شکل تقسيم مى‌شوند:


۱. اسباب‌بازى ويژهٔ خردسالان

۲. اسباب‌بازى‌هائى براى جلب توجه کودک

۳. اسبا‌ب‌بازى‌هائى براى ايجاد تحرک

۴. اسباب‌بازى‌هائى براى تقويت مهارت‌هاى دستى و هماهنگى چشم و دست

۵. اسباب‌بازى‌هائى براى تقويت قوهٔ تميز و تشخيص

۶. اسباب‌بازى‌هائى براى تقويت قدرت تکلم و زبان کودک

۷. اسباب‌بازى‌هاى جنگي

۸. اسباب‌بازى‌هاى فکرى