اسباب‌بازى‌ها را بر اساس دامنهٔ تأثير و محتوى آنها و موقعيت‌هائى که براى يادگيرى کودک فراهم مى‌سازند، به دو دستهٔ عمده تقسيم مى‌کنند. طبقه‌بندى اسباب‌بازى‌ها امرى قراردادى و اعتبارى است.


ملاک‌هاى در نظر گرفته شده، با توجه به محتوي، ويژگى‌ها، کاربرد آموزشى و درماني، عبارتند از: