- انواع اسباب‌بازى از ديدگاه ماکارنکو:

”آنتوان سيمونچ مارکارنو“ سه نوع اسباب‌بازى معرفى مى‌کند که عبارتند از:


- اسباب‌بازى آماده يا مکانيکى و يا اسباب‌بازى ساده که عبارتند از انواع اتومبيل، کشتي، عروسک، اسب و ... که به‌صورت آماده در اختيار کودک قرار مى‌دهند.


- اسباب‌بازى نيمه‌آماده که در آن کودک با دستکارى اسباب‌بازي، تغييراتى در آن‌صورت داده و چيزهائى ياد مى‌گيرد و ... مثل تصاوير گوناگوه همراه با سؤالات، تصاوير بريده، مکعب‌ها، طرح‌ها و مدل‌هائى که قطعات آن از هم باز و بسته مى‌شوند.


- اسباب‌بازى مصالح: گل، شن، قطعات مقوا، تلق، چوب، کاغذ، چسب و ... از جملهٔ اسباب‌بازى‌هاى مصالح مى‌باشند و کودک با بازى با اين مصالح به تفريح و سرگرمى مى‌پردازد.


فايدهٔ اسباب‌بازى آماده اين است که کودک را با اشياء پيچيده آشنا مى‌سازد و او را به مسائل فنى نزديک کرده، قوهٔ تخيّل فرد را بيشتر مى‌کند. اسباب‌بازى‌هاى آماده موقعى سومند هستند که کودک واقعاً با آنها بازى کند نه اينکه آنها را به‌منظور خودنمائى نگهدارى کند.


فايدهٔ اسباب‌بازى نيمه‌آماده در اين است که کودک موفق به حل مسئله‌اى مى‌شود که به تنهائى هرگز نمى‌توانست آن را حل کند، عيب اين بازى‌ها در اين است که مسائل موجود در آن هميشه يکى است و تکرار آن کسالت‌آور است؟!


اسباب‌بازى نوع سوم که از مواد مختلف هستند ارزان‌ترين، فراوان‌ترين و مناسب‌ترين وسايل بازى هستند و بيش از انواع ديگر به فعاليت طبيعى انسان نزديکتر است، کودک در بازى با اين وسايل از يک تربيت عالى برخوردار مى‌شود زيرا علاوه بر اينکه با واقعيت موجود در تبادل و ارتباط مى‌باشد، قوهٔ تخيل او را نيز فعال مى‌نمايد.


به‌نظر ما بهترين نوع اسباب‌بازى ترکيبى از اين سه نوع است به‌هر حال نبايد تعداد اسباب‌بازى‌ها به اندازه‌اى باشد که کودک در ميان آنها گم بشود.