- کودک براى بازى کردن به فضا و وسايل لازم نيازمند است و ضمن همين بازى‌ها است که چيزهاى زيادى را فرا مى‌گيرد.- والدين با آگاهى به اين امر کودک آمادگى لازم براى خواندن را دارد، مى‌تواند او را يارى دهند و اين موضوع ارتباط به سن معينى ندارد.- در انجام امور شاق و طاقت‌فرسا والدين بايد کودک را يارى دهند.- کودک بايد از دستورها اطاعت کند، ولى ...- مدرسه مى‌تواند حالت تکامل در کودک ايجاد کند، اگرچه او هنوز در انجام بعضى از کارها کند است.- به هنگام بازگشت از مدرسه بايد از کودک به گرمى استقبال کرد و با او به صحبت پرداخت.- اگر گهگاهى کودک بعد از يک روز درس و مشق از کوره در مى‌رود، نياز به تفاهم دارد.