شناخت

- شناخت استعداد و توانائى‌هاى ذهنى کودک

- شناخت گرايش و علاقهٔ کودک

- شناخت آرزوها و تخيّلات کودک

- شناخت نيازهاى کودک

سوق‌دهى رفتار

با استفاده از سوق‌دهى رفتار مى‌توان بازى‌هاى موردنياز کودک را طرح و به آن اقدام نمود مثلاً در صورتى‌که کودکى منزوى احساس مى‌شود بازى‌هاى اجتماعى و گروهى را بايد براى آن صحنه‌سازى و به مرحلهٔ اجراء درآورد.

تربيت و رفع نقيصه‌هاى رفتارى

تربيت و رفع نقيصه‌هاى رفتارى که شامل موارد زير خواهد بود:


- تربيت تفکرات

- تربيت تخيّلات

- تربيت روابط اجتماعى و آشنائى با مقررات

- تربيت دقت

- تربيت جسمانى

- از طريق آموزش قبول شکست و حفظ متانت

- پرورش احساس و ذوق زيبائى‌شناسى


در نهايت بر اثر فعاليتى که مربى در حين بازى به کودک القاء خواهد کرد، شناختى براى او حاصل مى‌شود که مى‌بايست با کمک اين شناخت نسبت به سوق‌دهى رفتار، خلاقيت و تفکر در کودک اقدام نمايد. فقط در اين‌صورت مى‌توان گفت، صرف وقت و گذشت زمان در اثر بازى هدفى خاص را دنبال کرده و اين فعاليت منجر به تغيير رفتار کودک در جهت مثبت شده است. در غير اين‌صورت، فعاليت انجام شده صرفاً چيزى جز اتلاف وقت، سرمايه و زمان هم براى کودک و هم براى مربى نخواهد بود.