- مراعات آزادى کودک نه به معناى هرج و مرج بلکه احترام به موجوديت کودک.


- تخيّل، خلاقيت را غنى مى‌سازد: با نگاهى به تمدن بشرى مشاهده مى‌شود که ابتدا بشر به تخيل مى‌پرداخت. سپس چيزى را مى‌آفريد. بنابراين تخيل، آفرينش را به دنبال دارد.


- توجه به رابطهٔ انديشه‌ها يا تفکر مقايسه‌اى (ايجاد تلاطم و تضاد در حين بازى براى بررسى ميزان توانائى در رفع مشکل و ايجاد خلاقيت و نوآورى در اذهان کودکان)


- پرهيز از آموزش‌هاى مطلق انگاري: مربيان و والدين نبايد طورى عمل کنند که گفتار و کردار آنان از نظر کودک تغييرناپذير تلقى شده، به‌صورت قانون دربيايد. چرا که گاهى قانون به دنبال خود انجماد فکرى به‌بار مى‌آورد.


- انعطاف رفتاري: کودکانى که در شرايط رفتارى خشک بزرگ مى‌شوند کمتر زمينهٔ خلاقيت در آنها به‌وجود مى‌آيد. لازم است مربيان به اين نکته توجه داشته باشند که نبايد به کودک بياموزند حرف مربى و پدر و مادر يکى است. چه ايرادى دارد که مربيان و والدين در عمل، انعطاف رفتارى داشته باشند و در قهر و آشتى‌ها به کودکان، تلطيف را بياموزند تا کودکان دريابند با توجه به شرايط و نيازها مى‌توان تصميم مناسب اتخاذ کرد. به تعبيرى بايد به کودکان راه مقابله با مشکل آموخته شود نه راه فرار از آن. کودکان با اين شيوه تفکر مى‌آموزند که پديده‌ها، آميزه‌اى از توانمندى و ضعف هستند.