از جمله عوامل مؤثر در ايجاد خلاقيت کودکان، والدين و مربيانى هستند که با آنان در ارتباط نزديک بوده و هر روز ساعاتى را به مقدار آموزش يا تربيت با کودکان سپرى مى‌کنند مربيان و والدين نقش به‌سزائى در ايجاد اين توانائى در کودکان دارند.