ترتيب دادن اين نوع بازى کارى است بسيار مفيد. فکر نامناسب بودن اين نوع بازى‌ها را به خود راه ندهيد، چون محروم کردن کودک از آنها حوزهٔ تجارب او را بسيار محدود خواهد کرد. در عوض فکر خود را به‌کار بيندازيد تا ميزان بى‌نظمى و کثيف شدن را با فراهم آوردن تمهيدات مناسب کاهش دهيد. براى اينکه بازى‌ها براى هر دوى شما دلپذير باشند لازم است که با اين وضعيت راحت برخورد کنيد. برداشت کودکان از بى‌نظمى و به‌هم‌ريختگى متفاوت از برداشت بزرگسالان است. اما بچه‌هاى محتاط غالباً به مواد تازه و ادراکات نو محتاطانه‌تر برخورد مى‌کنند و از کثيف کردن خودشان خوششان نمى‌آيد.


به بيان کلى اين نوع بازى‌ها در کودک احساس توانمندى ايجاد کرده، کمک مى‌کنند تا قدرت مشاهده، تمرکز و ارتباط در او رشد نمايد و نيروى تخيّل او را بيدار کند: نکتهٔ آخر ولى بسيار مهم اين است که بسيارى از اين فعاليت‌ها، بى‌نهايت آرام‌بخش و تسکين‌دهنده هستند.