بازى‌هاى دونفره که همراه با تماس بدنى باشد، يکى از بهترين راه‌هاى ارتباط با کودک است و به او کمک مى‌کند که بين خود و ديگران فرق بگذارد، امرى که اوايل قادر به درک آن نيست. همچنين کمک مى‌کند که با خودش راحت باشد و بالاخره راه خوبى براى تخليهٔ انرژى اضافى او مى‌باشد.


بعضى از بچه‌ها اين نوع بازى را بيشتر از ساير بازى‌ها دوست دارند ولى اگر کودکى آشکارا علاقه‌اى نشان نمى‌دهد بايد از بازى با او جداً خوددارى کنيد. معمولاً هنگام خستگي، بيماري، گرسنگى يا سيرى زياد، از اين نوع بازى‌هاى لذت نمى‌برد.


قلقلک دادن، رقصيدن، حرکت دادن روى زانوها، بالا و پائين کردن روى پاها، به‌صورت منحنى حرکت دادن، به هوا پراندن، شانه‌سواري، تاب دادن، و سُردادن از بالا به پائين و از پائين به بالا.