بازى‌هاى جسمى که از قديمى‌ترين نوع بازى‌ها به‌شمار مى‌آيند به بازى‌هائى گفته مى‌شود که در آن جسم و تقويت عضلات اساس مى‌باشد. کودک براى خارج ساختن نيروى اضافى بدن خود و يا رهائى از خمودگى و يا خستگي، اوقاتى را به بازى‌‌هاى جسمى اختصاص مى‌دهد؛ اين نوع بازى‌ها، هم به‌صورت فردى و هم به‌صورت گروهى صورت مى‌گيرد و به محلى خاص و يا وسايلى ويژه نياز ندارد. در اين نوع بازى‌ها علاوه بر تقويت (Reinforcement) قواى جسماني، ممکن است تقويت يک حس يا يک عضو بيشتر منظور باشد و نيز ممکن است که در آن از فکر و حافظه نيز استفاده بشود. بازى‌هاى جسمى بر دو نوع تقسيم مى‌شوند:


نوع اول بازى‌هائى که عضلات بزرگ در آن شرکت دارند و نوع دوم بازى‌هائى که عضلات کوچک در آن درگير هستند، احتمال تقويت فکر در بازى‌هائى که در آن عضلات کوچک درگير هستند بيشتر از مواقعى است که عضلات بزرگ به‌کار برده مى‌شود. بازى‌هائى از قبيل پرش، بالا رفتن، تعقيب کردن، توپ‌بازي، اسکيت، پرتاب کردن و ... بازى‌هائى هستند که عمدتاً جسمى مى‌باشند.