يک بخش مهم يادگيرى زبان، شناخت وزن و آهنگ کلمات است، و بنابراين در ساختن ترانه‌ها و سرودهاى مخصوص مهدکودک، تقليد حرکات و آهنگ کلمات، مورد تأکيد قرار مى‌گيرد. تکرار کلمات معين به دفعات زياد، به کودکان کمک مى‌کند که صداها را به کلمه تبديل کنند و ياد بگيرند که هر صدا کلمه‌اى است با معنى خاص، و اگر بيان کلمه با حرکت خاص خود او توأم شود درک معنا براى کودک باز هم آسان‌تر خواهد شد.