براى اينکه کودک جهت صدا را تشخيص دهد، ايجاد صدا يا صحبت کردن در جاهاى مختلف اتاق، تمرين خوبى است. اولين صدا را از نزديکترين محل نسبت به او، شروع کنيد و يادتان باشد که بعداً چيزى که آن صدا را ايجاد کرده است به او نشان دهيد تا بتواد منبع صداها را هم بشناسد. توجه کنيد که زمان تمرين طولانى نشود، در عين‌حال سعى کنيد بازى را به چيزى شبيه امتحان تبديل نکنيد. اگر ماه‌ها گذشت و ديديد که عکس‌العملى نشان نمى‌دهد، ناراحت نشويد.