صداى انسان صداى مورد علاقه‌ٔ بچه‌ها است. متخصصين معتقد هستند که بعد از گذشت شش هفته نوزاد مى‌تواند مادر خود را نه از طريق چهره بلکه از طريق صداى او بشناسد و اولين لبخند آنها بيشتر در پاسخ به صداها است تا ديدن چهره‌ها. وقتى با کودک حرف مى‌زنيم و به اين طريق به او آرامش و اطمينان مى‌دهيم تلويحاً پيش‌زمينهٔ سخن گفتن او را در آينده فراهم مى‌کنيم. کودکان دوست دارند که به زبان کودکانه با آنها گفتگو شود. چون وزن و قافيه و تکرار را دوست دارند. اما اگر نمى‌توانيد مهم نيست. چون لازم است که به‌صورت متداول و معمولى هم با آنها صحبت شود. وقتى بزرگتر مى‌شوند دوست دارند که به صحبت کردن بزرگترها با يکديگر حتى هنگام تلفن کردن گوش دهند. خواندن ترانه‌ها، زمزمه کردن اشعار و خواندن ترانه‌هاى مخصوص مهدهاى کودک يا استفاده از نوار و صفحهٔ آنها هم از همان اوايل تولد ارزش و اهميت دارند.