برخلاف ظاهر، کودکان از همان اوان تولد مى‌توانند بشوند ولى محدودهٔ دقت آنها در شنيدن بسيار کمتر از محدودهٔ دقت آنها در نگاه کردن است. اوايل صداهاى زير را بهتر از صداهاى بم مى‌شنوند. استفاده از صدا يکى از بهترين راه‌هاى آرامش بخشيدن و تسکين دادن آنها است. زمزمه‌هاى محبت‌آميز و موسيقى ملايم به اين منظور کمک مى‌کند. مى‌توانيد از نوارهاى مناسب هم استفاده کنيد.


اوايل نوزادان نمى‌توانند جهت صدا را تشخيص دهند ولى بعضى از آنها از چهار هفتگى به بعد به‌طرف جهت صدا مى‌چرخند. با فراهم آوردن امکانات شنيدارى مى‌توانيد به آنها در اين راستا کمک کنيد.