مربيان و آموزگاران در دورهٔ پيش‌ دبستانى و دبستانى مى‌توانند از بازى جهت تکميل و تقويت فعاليت‌هاى آموزشى در کلاس رياضى استفاده نمايند. بر اساس نتايج تحقيقات مختلف فعاليت‌هاى بدنى در يادگيرى عمليات و مفاهيم رياضى مفيد است و مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد، مضافاً اينکه تأثير برنامه‌هاى آموزشى فعال در آموزش مفاهيم رياضى مفيدتر از استفاده از بازى براى ساير دروس است. ماريا مونتسورى از جمله افرادى بود که براى آموزش مفاهيم رياضى از بازى استفادهٔ بيشترى مى‌برد، در اکثر مواقع از کودکان به‌عنوان واحدهاى رياضى استفاده مى‌کرد. مثلاً کودکان را به دسته‌هاى مختلف گروه‌بندى مى‌کرد و از کودکى مى‌خواست که اين دسته‌هاى مختلف را باهم جمع کند و تعداد آنها را بگويد. با استفاده از اين روش حتى به کودکان سنين ۴ سال هم عمليات جمع و تفريق ياد داده شده است. در يکى از بازى‌ها که ”روى پاسخ بپر“ مى‌باشد بر روى زمين بازى يا کف کلاس جدولى از اعداد مختلف نوشته و سپس يک مسئله سادهٔ جمع يا تفريق روى تخته نوشته مى‌شود کودکان بايد پاسخ آن را ذهنى محاسبه کند و روى عددى که پاسخ صحيح است مى‌پرند. اين مسئله براى تمام کودکان تمرين مى‌شود در بازى‌هاى ديگر که نسبتاً پيچيده هستند از کودکان خواسته مى‌شود که با نگاه کردن به مسابقهٔ بسکتبال يا هندبال از طريق تلويزيون يا مشاهده در سالن تربيت بدنى به محاسبهٔ امتياز اقدام نمايند و درصد پرتاب‌هاى هر تيم محاسبه، تعداد خطاها شمارش و تعداد تعويض‌ها، اعتراض به داور و ... مى‌تواند مورد سؤال قرار بگيرد.