آموزش مفاهيم اساسى مکانى توسط بازى يکى از موضوعاتى است که مربيان کودکستان‌ها و آموزگاران ابتدائى به‌ويژه اول و دوم ابتدائى مى‌توانند از آن استفاده نمايند شواهدى وجود دارد که نشان مى‌دهد بازى‌هاى فعال در کسب بسيارى از مفاهيم مکانى نقش دارند. کودک معمولاً مفاهيم مکانى چون بالا و پائين، جلو و عقب، پشت و رو و ... را در کلاس‌هاى ابتدائى مى‌آموزد و مربى مى‌تواند درآموزش اين مفاهيم از بازى‌هاى مختلفى استفاده کند و کودک را به تجربهٔ مستقيم وادار نمايد. بازى شناسائى چپ و راست در فضا يکى از بازى‌هائى است که در مدارس قابل اجراء است.


در اين بازى در حالى که دانش‌آموز يا دانش‌آموزان در مقابل مربى ايستاده‌اند با حرکت دست معلم يا ديدن علامتى که قبلاً براى آنها توضيح داده مى‌شود به سمت چپ يا راست حرکت مى‌کنند. در بعضى از بازى‌ها از کودکان خواسته مى‌شود که مثلاً با دست چپ خود حرفى را که روى تخته نوشته شده است، لمس کنند.