تمرينات حرکتى بزرگ به ماهيچه‌هاى بزرگ بدن و توانائى حرکت اعضاء مختلف بدن مربوط مى‌شود هدف اين تمرينات توسعهٔ نرمش و روانى و سودمندى حرکات بدني، افزايش آگاهى جهت‌يابى مکانى و فضائى و آگاهى نقش اندام‌ها مى‌باشد.


- گام به جلو و عقب؛ در اين تمرين يا بازى کودک هدايت مى‌شود که از يک مسير مستقيم يا خميده که روى زمين بازى مشخص شده است به سوى هدف تعيين شده برود.


- تقليد راه رفتن حيوانات؛ در اين بازى کودک راه رفتن حيوانات را تقليد مى‌کند مثل راه رفتن فيل، راه رفتن شتر، اردک، کانگورو و ... .


- خزيدن با مانع؛ در اين بازى مربى مسير با مانعى را ترتيب مى‌دهد و از کودک مى‌خواهد که اين مسير را طى کند.


- نشستن و برخاستن؛ تمرين نشستن و برخاستن نيز از جمله تمريناتى است که به رشد مهارت‌هاى حرکتى بزرگ کمک مى‌کند.


- لى‌لى کردن؛ از کودک خواسته مى‌شود که روى يک پا حرکت بکند و پس از چندبار حرکت پاى خود را عوض بکند.


- پرش جفت‌پا؛ اين عمل ترکيبى است از ميزان، حفظ تعادل، حرکت بدن و هماهنگي، لذا تمرين آن براى کودکانى که داراى ضعف هماهنگى حرکتى هستند مشکل است.


کودکان محيط‌هاى روستائى و مناطق دورافتاده و ساير محيط‌هاى کارگرى کشاورزى و مناطق عشايرى که اکثراً از همان کودکى مجبور به‌کار مى‌شوند در بازى‌هاى خود معمولاً از وسايل طبيعى استفاده مى‌کنند لذا عضلات بدن آنها به‌ويژه عضلات بزرگ رشد بهترى دارند ولى در مقابل، کودکان محيط‌هاى شهرى که تجربياتى در اين موارد ندارند و به‌علت نبود محل‌هاى وسيع و بزرگ بازى تحرک کافى ندارند استفاده از اين بازى‌ها و بازى‌هائى از اين قبيل براى آنها مفيد خواهد بود.