يکى از بازى‌هائى که ممکن است کودکان به تنهائى يا گروهى به آن اقدام نمايند بازى‌هائى است که ظاهراً محرمانه و مخفى بوده و ما آن را با نام بازى‌هاى جنسى معرفى مى‌کنيم، بازى‌هائى که کودکان آلت جنسى و بدن خود يا دوست خود را دست‌کارى مى‌کنند يا اينکه بازى‌هائى ترتيب مى‌دهند که در آن حس کنجکاوى خود را با نگاه به بدن‌هاى لخت ديگران ترجيحاً پدر و مادر ارضاء مى‌کنند و ... با توجه به اهميت و حساسيت موضوع و با توجه به اينکه در جامعهٔ ايران که ويژگى‌هاى فرهنگى آن منبعث از فرهنگ اصيل ايرانى و اسلامى است ممکن است والدين در نحوهٔ برخورد با بازى‌هاى جنسى کودکان افراط و تفريط داشته باشند.