ضربه زدن

آموزش ضربه زدن ابتدا با روش بسته شروع شده، بعد به روش باز مى‌رسد. بدين شکل که در شروع، توپ به شکل ثابت در جائى قرار دارد و بعد در حالت نوسان و حرکت قرار مى‌گيرد. در آغاز اين تمرين کودک براى وارد کردن ضربه از دست استفاده مى‌کند و بعد از وسايلى مانند راکت پينگ‌پنگ (تنيس روى ميز) و به دنبال آن از وسايل دسته‌بلندترى مانند راکت تنيس استفاده مى‌شود.


- توپ معلق: اين روش يک نظام بسته است که به‌منظور افزايش هماهنگى ميان دست و چشم طراحى شده است. کودک نزديک به توپ و روبه‌روى آن مى‌ايستد. کودک مى‌تواند از دست يا وسيله‌اى مانند راکت استفاده کند و به توپ معلق از طناب ضربه بزند.


- ضربه زدن به توپ کاشته: توپ‌هاى با اندازه‌هاى مختلف را انتخاب کنيد. توپ‌ها را روى پايه‌اى که بتوان ارتفاع آن را متناسب با قد کودک کم و زياد کرد قرار دهيد. کودک با يک وسيلهٔ مناسب به توپ ضربه وارد مى‌کند.


- استفاده از بادکنک: اين تمرين براى ايجاد هماهنگى ميان دست و چشم کودک و نيز مسيريابى او مناسب است. بادکنکى را در هوا رها مى‌کنيد و بعد از کودک مى‌خواهيد با دست يا وسيلهٔ ديگرى به بادکنک ضربه بزند.

وارد کردن ضربه با پا

فعاليت وارد کردن ضربه با پا از روش بسته شروع و به روش باز ختم مى‌شود. بدين شکل که در شروع کودک با پا به توپ کاشته شده و بعد به توپ ضربه مى‌زند. پيشرفت برنامه به شکل زير است:


- توپ کاشته شده و قرار گرفتن کودک در کنار توپ يا در يک قدمى آن

- توپ کاشته شده و نزديک شدن کودک به توپ با راه رفتن

- توپ متحرک. کودک در چند قدمى آن قرار مى‌گيرد

- توپ متحرک. کودک با دويدن خود را به آن مى‌رساند


- صداى زنگ و زدن ضربه با توپ:

با توجه به روش فوق رفتار مى‌کنيد. کودک در صورت وارد کردن ضربهٔ مناسب، صداى زنگى را مى‌شنود.


- ضربه و زدن توپ به هدف:

در اين روش کودک از يک بازخورد ديدارى استفاده مى‌کند. مکانى به‌عنوان هدف در نظر گرفته مى‌شود و کودک با وارد کردن ضربهٔ پا به توپ آن را به سمت هدف مى‌فرستد و موفقيت خود را به چشم مى‌بيند.


توپ معلق براى وارد کردن ضربه
توپ معلق براى وارد کردن ضربه

- ضربه زدن به توپ معلق:

توپى را به طناب مى‌بنديم و طناب را به‌دست کودک مى‌دهيم. به‌طورى که توپ در فاصله‌اى از زمين در اختيار کودک قرار مى‌گيرد. کودک با پا ضرباتى را به توپ وارد مى‌کند. اين تمرين براى ايجاد هماهنگى ميان چشم و پا مناسب است.


ضربه زدن براى رسيدن به هدف
ضربه زدن براى رسيدن به هدف

ضربه زدن به توپ معلق
ضربه زدن به توپ معلق