براى افزايش مهارت‌هاى کودک مى‌توان اقدامات متعددى انجام داد. بعضى از فعاليت‌ها با عنوان ”بسته“ و فعاليت‌هاى ديگر با عنوان ”باز“ مشخص مى‌شوند. به‌عنوان يک فعاليت بسته مى‌توان به لگد زدن به توپ روى زمين کاشته شده اشاره کرد و حال آنکه اگر کودک به توپ در حال حرکت ضربه بزند فعاليت او يک اقدام باز است. براى آموزش دادن به کودک ابتدا از فعاليت‌هاى بسته شروع کنيد و بعد همان حرکت را به دو روش باز دنبال نمائيد.

پرتاب کردن

براى افزايش مهارت پرتاب کردن، هدف‌هاى بزرگ در نظر بگيريد. وقتى کودک عمل پرتاب را انجام مى‌دهد، روش او را اصلاح کنيد. توجه داشته باشيد که در شروع کار دقت عمل و دقيقاً به هدف زدن مدّنظر نيست. وقتى روش پرتاب اصلاح شد مانع را از کودک دورتر کنيد تا فاصلهٔ ميان کودک و هدف بيشتر شود.


- هدف‌هاى بزرگ و ثابت: به هنگام آموزش پرتاب به بچه‌هاى کمسال بهتر است از هدف‌هاى بزرگ پارچه‌اى يا چوبى استفاده کنيد: (۱۲۰ سانتى‌متر در ۲۴۰ سانتى‌متر).


پرتاب کردن به تصاوير حيوانات نقش بسته روى پارچه مى‌تواند، بر ميزان انگيزهٔ کودک بيفزايد. توجه داشته باشيد که در اين مرحله، بزرگ بودن هدف مهم است. کودک را تشويق کنيد تا به هر شدتى که مى‌تواند عمل پرتاب را انجام دهد.


- هدف آونگي: کودک در مرحلهٔ بعدى مى‌تواند يک آونگ را نشانه بگيرد. در شروع بهتر است که آونگ ايستا باشد. با افزايش مهارت، کودک مى‌تواند پرتاب را به آونگ متحرک انجام دهد. در اين تمرين به‌دليل کوچکتر بودن هدف، براى پرتاب و به هدف نشاندن به دقت عمل بيشترى نياز است.


- دايرهٔ چرخان: پس از کسب مهارت در پرتاب به يک آونگ، در مرحلهٔ بعد، از دايرهٔ چرخان استفاده مى‌شود. کودک مى‌تواند گوى يا توپ پرتاب را به دايره يا حلقه‌اى که در حال حرکت است پرتاب کند.

دايرهٔ چرخان
دايرهٔ چرخان

گرفتن

از توپ‌هاى پارچه‌اى بزرگ براى آموزش گرفتن استفاده کنيد. وقتى کودک مهارت گرفتن توپ را فرا گرفت مى‌توانيد به‌تدريج از توپ‌هاى کوچکترى استفاده کنيد.


- توپ به شکل معلق، درآمده براى گرفتن: اين فعاليت مهارت رديابى را افزايش داده، مانع برخورد توپ به‌صورت کودک مى‌شود. چند توپ ابرى با اندازه‌هاى مختلف را از يک طناب آويزان کنيد. به‌طورى‌که توپ در حد کمر کودک قرار بگيرد. براى کودکان با مهارت کمتر از توپ‌هاى بزرگتر استفاده کنيد و به‌تدريج با افزايش مهارت به سراغ توپ‌هاى کوچکتر برويد. توپ را به سمت کودک هل بدهيد. با بيشتر شدن مهارت، کودک مى‌تواند مستقلاً توپ را پرتاب و خود او آن را دريافت نمايد. در مراحل بعدى دو کودک مى‌توانند روبه‌روى هم بايستند و اين تمرين را انجام دهند.


- گرفتن توپ از سطح شيب‌دار: هدف از اين تمرين تقويت رديابى است. کودک توپ را روى يک سطح شيب‌دار پرتاب مى‌کند و بعد در حالى که توپ پائين شيب حرکت مى‌کند آن را مى‌گيرد. در شروع کودک بايد نزديک به سطح شيب‌دار بايستد، به‌طورى‌ که براى پرتاب توپ و گرفتن آن مجبور به برداشتن قدم نباشد.


- غلتاندن، پرت کردن، پريدن و گرفتن: مى‌توانيد ترکيبى از حرکات مختلف را در کار آموزش دخالت دهيد. اين ترکيب مى‌تواند مهارت‌هاى مختلف را افزايش دهد.


- گرفتن توپ با چمچه: هدف ايجاد هماهنگى بيشتر ميان چشم و دست با استفاده از وسيله‌اى شبيه چمچه است. در اين حرکت کودک توپ پرتاب شده را به‌جاى دست با چمچه مى‌گيرد.


گرفتن توپ از سطح شيب‌دار
گرفتن توپ از سطح شيب‌دار