رسيدن به آمادگى جسمانى براى بسيارى از فعاليت‌ها ضرورت دارد. از آنجائى که بالاتنهٔ اغلب کودکان ضعيف است فعاليت‌هاى مختلفى براى بهبود آمادگى جسمانى آنها طراحى شده است. بسيارى از اين تمرينات مهارت‌هاى حرکتى را در کنار آمادگى جسمانى بيشتر موجب مى‌گردد.


نرمش‌هاى حرکتى ژيمناستيکي. در اين تمرينات کودک به اشکال مختلف روى دست‌ها و بازوان خود حرکت مى‌کند. وزن بدن روى دست‌ها قرار مى‌گيرد و بر توانمندى آنها اضافه مى‌شود. در اين تمرينات عضلات ساعد، بازو و سرشانه‌ها تقويت مى‌شوند.


صعود کردن. برنامه‌هاى بالا رفتن و صعود کردن روشى عالى براى افزايش آمادگى جسمانى است. براى انجام اين تمرينات مى‌توان از وسايلى مانند نرده‌بام، تور، چارچوب‌هاى مخصوص بالا رفتن بچه‌ها، جعبه‌هاى مخصوص پرش، سرسره و غيره استفاده کرد.


پيست کوچک. با کمى تغيير مى‌توان از پيست کوچک تمرينى به‌منظور افزايش آمادگى جسمانى استفاده نمود. کودک با دويدن به اطراف اين پيست ضربان نبض خود را افزايش مى‌دهد.


بالا رفتن صعود کردن
بالا رفتن صعود کردن

چتر نجات. چتر نجات براى تقويت بخش‌هاى مختلف بدن مفيد است. به هنگام استفاده از اين وسيله داشتن هماهنگي، موضوع بسيار مهمى است. به همين دليل توصيه مى‌شود که از اين روش براى رسيدن به آمادگى جسمانى ۵ تا ۸ سال استفاده مى‌شود. تمرين با چتر نجات به تقويت بازوها، شانه‌ها، نواحى شکم، کارآئى دستگاه گردش خون و تنفس کمک مى‌کند.


- تقويت عضلات بازو و شانه‌ها. کودک کنار چتر نجات مى‌نشيند و لبهٔ آن را از روى زمين بلند مى‌کند تا کسانى را که در آن سوى چتر نشسته‌اند ببيند. از کودک بخواهيد همين کار را در حالى که به پشت خوابيده انجام دهد.


- تقويت عضلات شکم. از بچه‌ها بخواهيد که به پشت بخوابند و چتر نجات را بکشند. در اين حالت پاها روى زمين به حالت کشيده و زانوها به حالت خميده هستند. کودک در همين حالت دست‌هاى خود را به زانوان خود مى‌رساند. کار ديگرى که بچه‌ها مى‌توانند بکنند اين است که صاف به پشت بخوابند و در اين حال سروگردن آنها را بالا بياورند و به اطراف نگاه کنند.


- تقويت عضلهٔ ساق پا. کودک کنار چتر نجات مى‌ايستد و حرکات جابه‌جائى مختلفى را انجام مى‌دهد.


- افزايش کارآئى نظام گردش خون و تنفس. تمرين مربوط به تقويت ساق پا را در مدت زمان طولانى‌ترى انجام دهيد. از تمرينات مختلف حرکتى و جابه‌جائى استفاده کنيد.


- توپ‌هاى متعددى را روى چتر نجات قرار دهيد و بعد با دادن علامت از بچه‌ها بخواهيد آن‌قدر چتر نجات را تکان دهند تا توپ‌ها از روى آن به زمين بيفتند.