- سؤالات باز: سؤالاتى هستند که پاسخ‌دهنده بدون کمک ديگران مى‌تواند شخصاً جواب دلخواه را بنويسد.


- سؤالات بسته: به آن نوع سؤالاتى گفته مى‌شود که جواب‌هاى ممکن به آن، قبلاً پيش‌بينى شده باشد.


مثال: (سؤال بسته): آيا قصد ادامه تحصيل داريد.


بلى خير نمى‌دانم


- (سؤال باز) چرا؟...


مزاياى سؤالات بسته عبارت است از:


سهولت کار پرسشگر و پاسخگو، سهولت کار استخرج و تجزيه و تحليل پرسشنامه‌ها، عينى‌تر بودن پاسخ‌ها.


عيب بزرگ سؤالات بسته خطر انحراف جواب‌ها است. زيرا پاسخگو را مقيد مى‌کند تا در چارچوب موارد پيش‌بينى شده جواب دهد. براى رفع اين اشکال، معمولاً به فهرست جواب‌هاى ممکن، برحسب مورد، عبارات زير را اضافه کرد.


- در مورد جواب شما توضيح دهيد.


-غيره ...


- چرا؟ ... و از اين قبيل.


در صورتى‌که امکان پيش‌بينى کليه جواب‌ها وجود نداشته باشد از سؤال‌هاى ”باز“ استفاده مى‌شود.