پرسشنامه يکى از مهم‌ترين ابزارى است که در روش‌هاى پهنانگر مورد استفاده قرار مى‌گيرد و در علوم اجتماعى و انسانى کاربردى گسترده دارد و شامل يک سلسله سؤالات يکسان شده، روشن و يکنواخت در جهت فرضيه‌اى خاص يا آزمون نظريه‌اى مخصوص به‌کار مى‌رود. علاوه بر اين پرسشنامه، وسيلهٔ غيرمستقيم جمع‌آورى اطلاعات است و مى‌توان از دور (به‌وسيلهٔ پست) و نزديک استفاده کرد.