مصاحبه عبارت است از مطالعهٔ مستقيم دربارهٔ رفتار يک يا چند فرد و يادداشت گفته‌هاى آنان. به‌عبارت ديگر در مصاحبه، شيوهٔ تماس مستقيم با افراد و چگونگى روابط ميان افراد و جامعهٔ مورد مطالعه است که به‌منظور کسب اطلاعات از ادراک، نظريات و خواسته‌هاى آنان صورت مى‌گيرد.


مصاحبه يکى از فنون بسيار با اهميت در جمع‌آورى اطلاعات است که نه تنها در چارچوب روش‌هاى کمى يا آمارى بسيار حائز اهميت است بلکه در بسيارى از گونه‌هاى تحقيقاتى نيز مورد استفاده قرار مى‌گيرد.


مصاحبه بايد به‌عنوان يک وسيلهٔ تحقيق، موجب ايجاد ”تعامل“ بين پژوهشگر و مصاحبه شونده بشود و بر يکديگر تأثير بگذارند. همچنين مصاحبه مستلزم هدفى از پيش تعيين شده است. بنابراين صحبت دو نفر آشنا را نمى‌توان مصاحبه به‌عنوان ابزار يک تحقيق شناخت.