اغلب اين سئوال پيش مى‌آيد که تعداد افراد نمونه يا حجم نمونه بايد چقدرباشد تا دقت لازم به‌دست آيد؟ و جواب‌ها که معمولاً داده مى‌شود از اين قبيل است:


لااقل ۱۰۰نفر، يا ۱۰۰۰ نفر يا دست کم ۳۰ درصد جامعه آمارى و غيره ... کليه اين جواب‌ها نادر است زيرا حجم نمونه تا دو عامل متغير است و برحسب آنها تغيير مى‌کند:


اول - دقت مورد نظر به اين معنى که با دقت ثابت درصورتى‌که پراکندگى (دامنه تغيير R) جامعهٔ آمارى کم است، حجم لازم نمونه، کمتر خواهد بود. درصورتى‌که بيشتر باشد حجم لازم نمونه بيشتر خواهد بود.


دوم - پراکندگى متغير مورد مطالعه: برعکس حالت اول در صورتى‌که پراکندگى در متغير مورد مطالعه يکسان باشد. اگر دقت زياد موردنظر است، حجم لازم بيشتر خواهد بود و در صورتى‌که دقت لازم نمونه کم باشد حجم نمونه کمتر خواهد بود.