روش‌هاى تحليل و تفسير در علوم اجتماعى متنوع هستند. اولين قدم و ”هدف غائي“ در اين مورد يافتن ”رابطه علّي“ بين متغيرها است که از مطالعهٔ روابط بين متغيرهاى جداول استخراج شده، حاصل مى‌گردد.


به اين منظور بايد مقايسه‌ها و محاسبات زير به‌دست آيد:


- مقايسه ميانگين‌ها


- مقايسه نسبت‌ها


- مقايسه توزيع‌ها


- همبستگى‌ها.