به‌طور کلى در مطالعات اجتماعى از دو روش استفاده مى‌شود که اصطلاحاً يکى را ”پهنانگر“ يا ”پهنائي“ و ديگرى را ”ژرفانگر“ يا ”ژرفائي“ مى‌نامند.


روش ”پهنائي“ يا ”پهنانگر“ را در مطالعات جامعه‌شناسى به‌کار مى‌برند و روش ”ژرفانگر“، خاص مطالعات مردم‌شناسى است.


هر يک از اين دو روش داراى تکنيک‌ها يا فنونى هستند که در مباحث بعد به شرح آنها خواهيم پرداخت.