نقش محوّل، نقشى است که از طرف جامعه و براساس هنجارهاى اجتماعى موجود به فرد واگذار و محول مى‌شود و فرد ناگزير از آن است. يعنى خواه از راه طبيعت و خواه از سوى جامعه بر فرد تحميل شده باشد و فرد نمى‌تواند در آن تغييرى پديد آورد و يا آن را انتخاب کند. مانند: زن، يا مرد بودن، پسر يا دختر بودن، پدر يا مادر، عمه يا خاله و امثالهم که همگى نقش‌هاى محول هستند.