جامعه‌نگارى مانند مردم‌نگارى جنبهٔ توصيفى دارد. تفاوت ميان جامعه‌نگارى و جامعه‌شناسى در اين است که:


- جامعه‌نگارى به توصيف سطحى پديدارهاى اجتماعى مى‌پردازد ولى آنها را تحليل و تبيين نمى‌کند در حالى‌که جامعه‌شناسى از حد توصيف و تشريح ساده پديدارهاى اجتماعى فراتر مى‌رود و به توجيه و تبيين و تجزيه و تحليل وقايع اجتماعى و علل، آثار و نتايج آن مى‌پردازد.


- هر جامعه‌شناس مى‌تواند جامعه‌نگار نيز باشد ولى هر جامعه‌نگار لزومى ندارد جامعه‌شناس باشد.


- جامعه‌نگارى وسيلهٔ لازمى جهت انجام مطالعه در جامعه‌شناسى است از اين‌رو به‌طور کلى جامعه‌نگارى نبايد کم‌اهميت تلقى گردد چرا که نتايج آن مى‌تواند در بسيارى از زمينه‌ها کاربرد داشته باشد و اطلاعات جامعى در اختيار ساير محققان قرار دهد.