آمار يکى از رشته‌هاى علوم رياضى است که به‌صورت‌هاى مختلف در جامعه‌شناسى و ساير رشته‌هاى علوم اجتماعى کاربرد دارد. افزايش ميزان استفاده از روش‌هاى آمارى باعث شده که رشته‌هاى آمار در علوم اجتماعى به‌خصوص در سال‌هاى اخير، توسعهٔ قابل توجهى پيدا کند. آمار نه تنها مبناء تحقيق در تمام علوم اجتماعى و انسانى است بلکه مبناء تحقيق در علوم طبيعي، علوم زيستي، پزشکي، کشاورزى و رشته‌هاى مختلف علوم پايه و... است چرا که نتيجه‌گيرى عينى همهٔ اين علوم، نيازمند به اعداد، محاسبه و آزمون است. از طريق کاربرد آمار است که امکان پيش‌بينى در جامعه‌شناسى مطرح گرديده و به همين جهت در کليهٔ رشته‌هاى مختلف جامعه‌شناسي، جمعيت‌شناسي، روانشناسى اجتماعى و حتى مردم‌شناسى نيز مورد استفاده قرار مى‌گيرد. در واقع مى‌توان گفت آمار عصاى دست جامعه‌شناسى و ساير علوم است.