بولدينگ (Boulding) و لودويگ فن برتالنفى (Ludwing Bertalanffy، زيست‌شناس برجسته آلماني). از محقيق پژوهشگران نامدارى هستند که در پى‌ريزى تئورى يا ”نظريه عمومى سيستم‌ها“ نقش جالب توجه و ارزنده‌اى ايفاء نموده‌اند.


برتالنفى مطالعات خود را از عرصه علوم زيستى آغاز نمود و با تحقيقات گسترده نگرش سيستمى را به زمينه‌ها و شعب مختلف معرفت نيز کشاند. ”نظريه عمومى سيستم‌ها“ بنابر بيان برتالنفى اهداف اصلى زير را دنبال مى‌کند:


۱. پايه‌گذارى روندى عموى به‌سوى يکتاسازى در علوم طبيعى و اجتماعي.


۲. نظريه عمومى سيستم‌ها وسيله مهمى در جهت پايه‌ريزى نظرات دقيقى در زمينه‌هاى غيرفيزيکى معرفت به حساب مى‌آيد.


۳. اين نظريه در پى ايجاد وحدت معرفت (با توجه به اصول وحدت‌بخش که در عمق علوم مختلف وجود دارد) مى‌باشد.


برتالنفى همچنين معتقد است که اين نظريه مى‌تواند نياز شديدى که در تعليم و تربيت علمى به وحدت وجود دارد برآورده نمايد.