سيستم عبارت است از مجموعه عناصر و اجزائى که با همديگر همبستگى و روابط متقابل داشته و يک نوع کل واحد را تشکيل مى‌دهند. به‌عبارت ديگر سيستم عبارت است از ترتيب منظمى از عناصر مختلف که بين خود به‌شکل معينى پيوند داشته و با تأثيرات، روابط متقابل و تبادل منابع، داراى ساخت به‌طور نسبى پايدار بوده و در نهايت داراى کارکرد ويژه‌اى مى‌باشد.


در رابطه با تعريف سيستم توضيح برخى مفاهيم ذى‌ربط ضرورت دارد:


عنصر هر سيستم، آن واحد و جزء متشکله آن سيستم به حساب مى‌آيد. عنصر در نگرش سيستمى با مفهوم عنصر در مکتب اتميسم يا تجزيه‌گرائى متفاوت است.


عنصر در هر سيستم گرچه خاصيت کل سيستم را ندارد (خاصيت کليت سيستم برتر از خاصيت عنصر مى‌باشد)، لکن هر عنصر در بينش سيستمى براساس نقشى که در پديد آوردن کل سيستم به عهده دارد تبيين و مشخص مى‌شود و در قالب سيستم هويت و مفهوم مى‌يابد.