نظر به اينکه تأمين نيازهائى که در قالب نهادهاى اجتماعى انعکاس يافته‌اند، براى بقاء و تداوم و تکامل زيست اجتماعى نوع انسان ضرورتى اجتناب‌ناپذير مى‌باشد لذا انسان‌ها در مراحل مختلف حيات اجتماعى به ايجاد مؤسسات و سازمان‌هاى اجتماعى اقدام نموده‌اند.


بنابراين سازمان‌ها براساس نيازمندى‌هاى انسان‌ها و در چارچوب اهداف مشخص و در روابط متقابل افراد و همکارى آنان شکل گرفته و عينيت يافته‌اند.


گروه‌ها و طبقات اجتماعي، نهادها و سازمان‌هاى اجتماعى از مفاهيم اساسى جوامع و از عناصر اصلى آنها محسوب مى‌شوند که در قالب نگرش سيستمى بايد مورد بررسى و مطالعه قرار گرفته و از منظر کليت واحد بر جامعه مشخص و تأثيرات متقابل جهانى نگريسته شوند.