از ديد ماکس وبر در روابط بين کارکنان و به‌ويژه در سازمان‌هاى ادارى (در جوامع صنعتى غرب) موارد ذيل قابل توجه است:


۱. اطاعت کارکنان بر صلاحيت و کاردانى رؤسا و سرپرستان استوار است.


۲. روابط افراد تابع سلسله مراتب ادارى و مبتنى بر مقررات مى‌باشد.


۳. نظام ارتقاء و انتصاب کارکنان تابع ضوابط قانونى است.


۴. کارکنان طبق مقررات ادارى حقوق و مزايا دريافت مى‌کنند.


۵. امر آموزش کارکنان در استخدام و ارتقاء ضرورى مى‌باشد.